Buradasınız :
Türkçe
English
Cumartesi, 21.10.2017
25.08.17 | 13:10 zaman: 57 Gün

2018 YILI YEMEK İHALESİ İLANI

 

2018 YILI ESPİYE-TİREBOLU-GÖRELE-EYNESİL (2'İNCİ GRUP) ŞEBİNKARAHİSAR (3'ÜNCÜ GRUP) ALUCRA (4'ÜNCÜ GRUP) VE BULANCAK-PİRAZİZ (5'İNCİ GRUP) İLÇELERİNDEKİ BİRİMLERİMİZ İÇİN MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLANMASI, TAŞINMASI VE SERVİSİ İŞİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

 

2018 YILI ESPİYE-TİREBOLU-GÖRELE-EYNESİL (2'İNCİ GRUP) ŞEBİNKARAHİSAR (3'ÜNCÜ GRUP) ALUCRA (4'ÜNCÜ GRUP) VE BULANCAK-PİRAZİZ (5'İNCİ GRUP) İLÇELERİNDEKİ BİRİMLERİMİZ İÇİN MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLANMASI, TAŞINMASI VE SERVİSİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/522364

1-İdarenin

a) Adresi : GAZİLER MAH. PROF. AHMET TANER KIŞLALI CAD. GÜRE YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI 48/1 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası : 4543101182 - 4543101184

c) Elektronik Posta Adresi : sksdb@giresun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.grup Espiye-Tirebolu-Görele-Eynesil de toplam 120.000 öğün 3.grup Şebinkarahisar da toplam 53.000 öğün 4.grup Alucra da toplam 27.000 öğün 5.Grup Bulancak-Piraziz de toplam 45.000 öğün

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : 2.grup için yemek; Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan idareye ait Mutfakta pişecek aynı yerdeki yemekhanede, Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yemekhanesinde, Tirebolu Mehmet Bayrak M.Y.O. yemekhanesinde, Tirebolu Mehmet Bayrak M.Y.O ek bina(Doğankent) yemekhanesinde, Tirebolu İletişim Fakültesi yemekhanesinde, Espiye M.Y.O yemekhanesinde ve Eynesil Kamil Nalbant M.Y.O yemekhanesinde servis edilecektir.3.grup için yemek; Şebinkarahisar Sosyal Bilimler M.Y.O.?nda bulunan idareye ait mutfakta pişecek, aynı yerdeki yemekhanede servis edilecektir.4.grup için yemek; Alucra Turan Bulutçu M.Y.O.?nda bulunan idareye ait mutfakta pişecek yine aynı yerdeki yemekhanede servis edilecektir. 5.grup için yemek; Bulancak U.B.Y.O?nda bulunan idareye ait mutfakta pişecek ve yine aynı yerdeki Yemekhanede ve Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi Yemekhanesinde servis edilecektir.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güre Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası 28100 GİRESUN

b) Tarihi ve saati : 17.11.2017 - 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış gıda üretim izin belgesi veya faaliyet konusu hazır yemek, tabldot yemek üretimi vb. olan işletme kayıt belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti verilecektir.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Günlük en az 2.grup için 230, 3.grup için 100, 4.grup için 50 ve 5.grup için 85 kişilik,geçerlilik süresini doldurmamış kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretinin verilmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan yemek hazırlama, pişirme ve servisi gibi işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.