Buradasınız : Öğrenci Toplulukları / Açıklamalar
Türkçe
English
Cumartesi, 15.12.2018

AÇIKLAMALAR

A-Topluluğun Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (Topluluk Yönergesi 5. Madde'ye göre hazırlanmalıdır.)

1)      Kurucu Üye Dilekçesi ( En az 30 kurucu üyenin dilekçesi Ek -1)

2)      Akademik Danışman Dilekçesi (Ek -2)

3)      Kurucu Üyelerin disiplin durumunu da gösterir öğrenci belgeleri (Öğrenci işlerinden alınacak)

4)      Tüzük (Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesinin 7. Maddesindeki hükümlere uygun hazırlanacak topluluk tüzüğü)

5)      Bir Yıllık Faaliyet Planı (Topluluğun bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyet planı)(Ek-8)

 

  Topluluk kurulabilmesi için yukarıda istenilen dokümanlarla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurulmalıdır.

 

B- Topluluk Tüzüğü (Topluluk Yönergesi  7. Maddeye göre hazırlanmalıdır.)

Tüzükte Olması Gerekenler

1)      Topluluğun adı,  adresi, logosu.

2)      Topluluğun amacı, faaliyetlerinin kapsamı ve çalışma şekli.

3)      Kurucu Üyelerin adı- soyadı, ikametgah adresleri, üniversitede kayıtlı oldukları programlar ve öğrenci numaraları.

4)      Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları.

5)      Yönetim/Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, Yönetim/Denetleme Kurulunun asil ve yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri.

6)      Tüzüğün ne şekilde değişeceği.

 

C- Topluluğun Kuruluşundan Sonra Yapılacak İşlemler

1)      Genel Kurul Toplantısı ve Genel Kurul Tutanağı ( Ek-3 ): Topluluğun kurulduğunun topluluk adresine bildirilmesinden sonra Genel Kurul yapılarak; Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturulur.

2)      Yönetim/Denetleme Kurulu Toplantısı ve Yönetim/Denetleme Kurulu Tutanakları.

(Ek-4/Ek-5)

3)      Üye Kayıt Listesi (GenelKurul Tutanağı ekidir.)

 

  Yeni kurulan topluluklar, topluluğun kurulduğunun topluluk adresine bildirilmesinden itibaren 45 gün içerisinde yukarıda istenilen dokümanları   Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmelidir. Anılan belgeler süresi içerisinde teslim edilmediği takdirde topluluk faaliyette bulunamaz ve başvuru sahiplerince bir yıl içerisinde yeni bir topluluğun kurulması talep edilemez.

 

Ç- Üyelik İşlemleri    

            Topluluklara üye olmak isteyen öğrenciler, Topluluk Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvurur, üyeliği Yönetim Kurulunca uygun görülenler, Topluluk Üyelik Formu (Ek-7) düzenlenerek üye kayıt defterine kaydedilir ve üyelik formu,  topluluk etkinlik dosyasında muhafaza edilir.

D- Eğitim-Öğretim Dönemi Başında İstenilen Dokümanlar

1)      Topluluk Etkinlik Raporu (Bir önceki eğitim-öğretim dönemine ait)(Ek-9)

2)      Denetleme Kurulu Raporu (Yönerge 19. Madde)

3)      Topluluk Etkinlik Planı (Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde yapılması planlanan bir yıllık faaliyetler)(Ek-8)

4) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Tutanakları, yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerini de gösterir güncel üye listeleri. (Ek-3, Ek-4, Ek-5 )

v  Topluluklar  her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren 2 ay içerisinde yukarıda istenilen dokümanları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmelidir. Anılan belgeler süresi içerisinde teslim edilmediği takdirde topluluk faaliyetleri  bir eğitim-öğretim dönemi için askıya alınır, üst üste iki dönem tekrar etmesi halinde ise uyarıya gerek kalmaksızın topluluk kapatılır.

 

E- Topluluk Faaliyetleri

1)      Faaliyet İzin formu (Ek-10)  ( Etkinlik düzenlemek isteyen topluluklar, formda istenen bilgileri doldurduktan sonra etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuracaktır.)

 

2)      Araç Tahsis Talep Formu (Ek-11) ( Etkinlik düzenlemek isteyen topluluklar, formda istenilen bilgileri doldurduktan sonra etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuracaktır.)

 

a)      Faaliyet Katılım ve Öğrenci Listesi ( Ek-12) : Etkinliğe katılacak her öğrenci tarafından doldurularak, Araç Tahsis Talep Formu (Ek-11) ile birlikte  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.