Buradasınız : İhaleler
Türkçe
English
Perşembe, 19.07.2018

GÜRE YERLEŞKESİ AÇIK HAVA PARKI VE PERSONEL ÇAY OCAĞI KİRALAMA İHALESİ

İHALE İLANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Açık Hava Parkı Öğrenci ve Personel Kafeteryası ile Rektörlük Binası Personel Çay Ocağı (1.Kat), kuru mülkiyet olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

İLİ Giresun

 

MAHALLE/KÖY Gaziler Mah.

 

MEVKİİ

PAFTA/CİLT NO G40 B07 D 2 C/4 G40 B07 D 2 C

ADA NO/SAYFA NO 1703/212 1703

PARSEL NO/SIRA NO 212 212

YÜZ ÖLÇÜMÜ(Tümü) 94933,45 m² 6056 m²

HAZİNE PAYI ---------- Tam

CİNSİ Güre Yerleşkesi Açık Hava Parkı Öğrenci ve Personel Kafeteryası

Rektörlük Binası Personel Çay Ocağı (1.Kat)

NİTELİĞİ(Kiralanacak alan) 436 m²(Kapalı alan 182 m²,

Açık alan 254 m²) 6 m²

 

 

2-Taşınmazların tahmin edilen yıllık kira bedeli (KDV hariç); 150.000,00 TL’dir.

 

3-İhale 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’ da Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4-Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 25,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

5-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 

1.1- İlk fiyat teklif mektubu ve cetveli (İdarece belirlenmiş örnek forma uygun)

 

1.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi,

 

1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

1.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.5- Tahmin edilen yıllık kira Bedelinin %15’ i tutarındaki; 22.500,00 TL geçici teminatın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

 

7-İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalıdır.

 

İlan olunur.