Buradasınız : İhaleler
Türkçe
English
Perşembe, 24.05.2018

ÖĞRENCİ BİNİŞ TAKIMI İHALESİ

 

ÖĞRENCİ BİNİŞ (CÜBBE) TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

ÖĞRENCİ BİNİŞ (CÜBBE) TAKIMI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/99861

1-İdarenin

a) Adresi : GAZİLER MAH. PROF. AHMET TANER KIŞLALI CAD. GÜRE YERLEŞKESİ 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası : 4543101182 - 4543101184

c) Elektronik Posta Adresi : sksdb@giresun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7000 (Yedibin) adet öğrenci biniş (cübbe ve kep) takımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihi : Ürünler Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sözleşme imzalandığı tarihten ( sözleşme imzalandığı gün sayılmaz) itibaren 45 gün içerisinde ve tek seferde teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati : 27.03.2018 - 15:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, bir adet numune (Cübbe ve kep) İdareye sunulacaktır. Numune, kapalı zarfla birlikte firma yetkilisince imzalı ve kaşeli olarak tutanak karşılığında idareye teslim edilecektir. Numunenin Teknik Şartnameye uygunluğu İhale Komisyonunca yapılacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin numune sunulabilir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

ALUCRA M.Y.O ÖĞRENCİ KANTİNİ KİRALAMA İHALESİ

 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenci kantini kuru mülkiyet olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

İLİ Giresun

İLÇESİ Alucra

MAHALLE/KÖY Baba Pınar

MEVKİİ -

PAFTA/CİLT NO 1/7

ADA NO/SAYFA NO 1237

PARSEL NO/SIRA NO 57

YÜZÖLÇÜMÜ (Tümü) 5276 m2

HAZİNE PAYI ------

CİNSİ Alucra Turan Bulutçu M.Y.O

Öğrenci Kantini

NİTELİĞİ

(Kiralanacak Alan) 255 m2

 

 

2-Taşınmazların tahmin edilen yıllık kira bedeli (KDV hariç); 2.500,00 TL’dir.

 

 

3-İhale 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’ da Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4-Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 25,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

5-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 

1.1- İlk fiyat teklif mektubu ve cetveli (İdarece belirlenmiş örnek forma uygun)

 

1.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi,

 

1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

1.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.5- Tahmin edilen yıllık kira Bedellerinin %15’ i tutarındaki; 375,00 TL geçici teminatın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

 

7-İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalıdır.

 

İlan olunur.