Buradasınız : Öğrenci Toplulukları / Topluluk Yönergesi
Türkçe
English
Salı, 15.01.2019
1109

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosunun 13 Ekim 2015 tarih ve 2015-104/5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitede kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş, faaliyet ve mali desteğine ilişkin çalışma esaslarını düzenlemektir. Üniversite, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişmelerine destek sağlamak amacı ile öğrenci topluluklarını üniversite yaşamının bir parçası olarak görmektedir. Bu etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin üniversite yaşam kalitelerinin artırılması ve hayata hazırlandıkları bu dönemde sosyalleşme sürecini hızlandırmaları istenmekte, kendine güvenen, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, çağdaş,  girişimci ve dinamik bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Toplulukların kurulması ile öğrencilerin bu topluluklarda görev alarak hem kişisel ve akademik gelişimlerine, hem de içinde bulundukları topluluğa ve üniversitelerine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, toplulukların kuruluşları, yönetimleri ve faaliyetleri ile bu topluluklarda görev alacakların yetki ve sorumluluklarını ve toplulukların faaliyetlerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46’ncı ve 47’nci maddeleri uyarınca Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yürüteceği hizmetleri düzenleyen, 03/02/1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin” 10’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a)Akademik Birim      : Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkezler, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu,  

b)Daire Başkanlığı      :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

c)Danışman                :Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı ve faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan, Üniversite bünyesinde kadrolu öğretim elemanını,

ç)Rektör                     :Giresun Üniversitesi Rektörünü,

d)Topluluk                  :Üniversite öğrencilerinin, ders dışı zamanlarda belirli bir amaç etrafında eğitim, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerini yönergeye uygun olarak planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları yapıyı,

e) Tüzük                     :Giresun Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Tüzüğünü,

f) Üniversite               :Giresun Üniversitesini,

g)Yönerge                  :Giresun Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesini, ifade eder.

     

İKİNCİ BÖLÜM

Toplulukların Kuruluşu, İşleyişi ve Organları

 

Topluluğun kuruluşu

 

MADDE 5- (1) Bir topluluk;

a)En az 30 kurucu üyenin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgilerini içeren dilekçeleri (ek-1 ) ile disiplin durumlarını gösterir öğrenci belgelerini,

b)Tüzük ve topluluk logosunu,

c)Önerilen danışman/danışmanların adı soyadı, danışmanlığı kabul ettiğine dair imzalı dilekçesini,(ek-2)

ç)Faaliyetlerinin türünü ve bir yıllık faaliyet planını,(ek-8) içeren belgeler ile Daire

Başkanlığına başvurur. İlgili belgeler Daire Başkanlığınca incelenir ve uygun görüldüğü takdirde Rektör Onayı ile kurulur.

(2) Aynı isimde ve/veya aynı amaç ve kapsama yönelik birden fazla topluluk kurulması talep edilemez.

(3) Topluluk; kurulmasının uygun görüldüğünün, topluluk adresine bildirilmesinden itibaren 45 gün içerisinde yapacağı Genel Kurul ile zorunlu organlarını oluşturmalıdır. Genel Kurul Tutanağı ve zorunlu organlara ilişkin üye listeleri ile üye kayıt listesini (ek-3,ek-4,ek-5,ek-6) Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde topluluk işlerlik kazanacak ve faaliyetlerine başlayabilecektir.

(4) Süresi içerisinde zorunlu organlarını oluşturmayan topluluk işlerlik kazanamayacağından faaliyette bulunamaz ve başvuru sahiplerince 1 yıl süre ile yeni bir topluluğun kurulması talep edilemez.  

(5) Topluluk kurulması için yapılacak başvurular; her eğitim-öğretim döneminde güz yarıyılı için en geç Kasım ayı son iş günü, bahar yarıyılı için en geç Mart ayı son iş günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.

 

Danışman

 

MADDE 6- (1) Her topluluk kendisine en az bir danışman belirlemek zorundadır.

(2) Topluluk faal olduğu sürece danışmanın görevi devam eder.

(3) Topluluk danışmanının istifa, tayin vb. nedenlerle ayrılması durumunda; en geç 1 ay içerisinde yeni danışman; Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve kendisinin danışmanlığı kabul ettiğine dair dilekçe ile Daire Başkanlığına yapılan başvuru ve Rektör Onayı ile atanır.

Süresi içinde yeni danışman ataması için başvuruda bulunmayan toplulukların faaliyetleri, içinde bulunulan eğitim-öğretim dönemi için askıya alınır. Devam eden eğitim-öğretim döneminde de danışman belirlenememesi durumunda Rektör Onayı ile kapatılır.

(4) Danışman; Üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde topluluktan ve faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Topluluğun bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, topluluğun diğer öğrenci toplulukları ve Rektörlük Makamı ile eşgüdümünü sağlar.

(5) Danışman birden fazla topluluğa danışman olarak görevlendirilemez ancak topluluğun birden fazla danışmanı olabilir.

(6) Toplulukla ilgili tüm yazışmalar; danışman dilekçesinde (ek-2) ve tüzükte belirtilen adrese ve/veya e-mail adresine yapılır.

(7) Topluluk adına kayıtlı demirbaş malzemeler danışmana zimmetlenir. Danışman ilgili demirbaşların muhafazasından sorumludur.

(8) Danışman, oy kullanmaksızın Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

           

 

 

 

 

Tüzük

MADDE 7- (1) Her topluluk kendi amaç ve işleyişini açıklayıcı Kanun, Yönetmelik ve  Yönerge’ye uygun bir tüzüğe sahip olmak zorundadır. Bu tüzükte aşağıdaki hususların bulunması gerekir;

a)Topluluğun adı ve adresi, logosu

b)Topluluğun amacı ve bu amaca yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin kapsamı, çalışma şekli,

c)Kurucuların adı, soyadı ve ikametgâh adresleri ile üniversitede kayıtlı oldukları programlar ve öğrenci numaraları,

ç)Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları,

d)Denetleme/Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, Denetleme/Yönetim Kurulunun asil ve yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri,

e)Tüzüğün ne şekilde değişeceği.

 

Üyelik

MADDE 8- (1)  Üniversitede halen öğrenimine devam eden herkes topluluğa üye olabilir. Üyelik talebinin topluluk tarafından reddedilmesi halinde, topluluk Genel Kuruluna en geç 7 gün içerisinde itiraz edilebilir.

(2) Bir kişi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun Yönetim ve/veya Denetleme Kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kişinin her topluluktaki Yönetim ve/veya Denetleme Kurullarındaki görevi sona erer.

(3) Topluluğa üye olmak isteyen kurucu üyeler dışındaki öğrenciler, dilekçe ile (ek-7) Yönetim Kuruluna başvurur, danışmanın bilgisi dâhilinde Yönetim Kurulu onayı ile topluluğa üye olur. İsimleri üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterinde danışmanın imzası bulunur.

 

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 9- (1) Topluluk üyesi öğrencilerin mezun olmalarıyla üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(2) Her üyenin istifa hakkı saklıdır. Yönetim ve/veya Denetleme Kurulunda görev alan bir üye, ilgili görevinden istifa etmesi durumunda, istifasını Yönetim Kuruluna sunar. Görevinden istifa eden üyenin yerine ayrılan üyenin kalan görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu/Denetleme Kurulu yedek üyeleri Genel Kurula sunulur. Genel Kurul toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile istifa eden üyenin yerine yeni üye belirlenir.

(3) Üyelikten çıkarma, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

 

Tutulması zorunlu kayıt ve defterler

MADDE 10- (1)Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyelerin adı soyadı, okul, sınıf ve bölümleri, adresleri ve iletişim bilgileri kaydedilir.

(2) Karar Defteri: Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, karar defterine yazılır.

(3) Genel Kurul Tutanakları: Genel Kurul toplantılarında yapılan işlemler ve alınan kararlar tutanaklara bağlanır.

(4) Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanması için verilmiş olan demirbaş eşyalar ile topluluk tarafından alınan veya topluluğun bağış ve sair yollarla edindiği demirbaşlar bu deftere kaydedilir.

(5) Gelen-Giden Evrak Defteri: Topluluğun yazışmaları bu defterlere kaydedilir.

(6) Etkinlik Dosyası: Topluluk etkinlik raporları ve dilekçeleri yer alır.

 

Topluluğun adı ve logosu

MADDE 11- (1) Topluluğun adı ve logosu topluluk amacına uygun olmalıdır. “Giresun Üniversitesi” topluluk adının ve logonun bir kısmını oluşturabilir. Ancak bu durum Üniversitenin, topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak yasal ve mali bir yükümlülük altına girmesi anlamına gelmez.

 

İletişim

MADDE 12- (1) Tüzükte ve danışmanının dilekçesinde bildirilen adres ve e-posta adresi topluluğun iletişim adresi olarak değerlendirilecektir. İletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

Topluluğun Organları

MADDE 13- (1) Topluluk organları aşağıdaki gibi olup görevleri bu Yönerge’ye aykırı olmamak üzere tüzük ile düzenlenir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul

MADDE 14- (1) Genel Kurul topluluğun en yetkili karar organıdır. Topluluğa kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur.

(2) Genel Kurul her yıl Eğitim- Öğretim döneminin başlamasından itibaren Yönetim Kurulunun en az 15 gün önceden yapacağı çağrı üzerine 2 ay içerisinde olağan,

(3) Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya topluluk üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, katılma hakkı bulunan üyeler ile 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

(4) Genel Kurul toplantıları üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği, topluluk isim değişikliği ve topluluğun feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

(5) Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 15- (1) Topluluk Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi,

(2) Tüzüğün ve topluluğun isim değişikliği, topluluğun feshi kararı,

(3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, karara bağlanması ve Yönetim Kurulunun ibrası,

(4) Üyeliğin reddi hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

     

Yönetim Kurulu

MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla 1 öğrenim yılı görev yapmak üzere seçilen 5 asil, 3 yedek olmak üzere toplam 8 üyeden oluşur ve Genel Kurula karşı sorumludur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu toplantı nisabı Kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

(2) Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla oyu alan kişi hem Yönetim Kurulu hem de topluluk başkanı olur.

(3) Yönetim Kurulunun tüm çalışmaları, topluluk danışmanının bilgisi dahilinde gerçekleşir. Topluluk başkanı, topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde, ilgili evrakın/evrakların ve prosedürün yerine getirilmesinde topluluk ile Daire Başkanlığı arasındaki iletişimi sağlar.

(4) Asil üyeliklerden boşalan yerlere yedek üyelerden atama yapılır. Yedek üyeler son sınıf öğrencisi olamaz.

(5) Yönetim Kurulu Başkanı/Topluluk başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Disiplin cezası alan topluluk başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevi, başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Topluluk, Genel Kurul yaparak bu organları yeniden belirler ve 15 gün içerisinde yeni listeyi Daire Başkanlığına bildirir.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 17- (1) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular.

(2) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar, topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar.

(3)  Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar.

(4)  Alt çalışma grupları kurar ve bu grupların çalışmalarını denetler.

(5) Eğitim-Öğretim döneminin başlamasından itibaren 2 ay içerisinde; bir önceki Eğitim-Öğretim dönemine ait topluluk etkinlik raporunu (ek-9), Denetleme Kurulu raporunu, gelecek döneme ait topluluk etkinlik planını, yeni oluşturulan topluluk Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ve güncel üye listelerini Daire Başkanlığına sunar.

(6) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütür.

 

Denetleme Kurulu

MADDE 18- (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla 1 öğrenim yılı görev yapmak üzere seçilen 3 asil, 2 yedek olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur ve Genel Kurula karşı sorumludur.

(2) En çok oyu alan üye Denetleme Kurulu başkanıdır.

(3) Denetleme Kurulu toplantı nisabı Kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Denetleme Kurulu sorumluluk alanına giren konuları kendiliğinden görüşür ve denetler.

           

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 19- (1) Denetleme Kurulu; Eğitim-Öğretim döneminin başlamasından itibaren Genel Kuruldan önce; Yönetim Kurulunu, Genel Kurul kararlarını, evrak ve belgeleri, alınan kararların yürütülmesini şeklen ve esasen Yönerge ve Tüzüğe uygunluk açısından denetler, sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

(2) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ait topluluk etkinlik planının görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları ve Uyulması Gereken Kurallar

 

Çalışma esasları

MADDE 20- (1) Topluluklar; faaliyetlerinin ve programlarının Rektör tarafından uygun görülmesi halinde, üniversitenin tüm olanaklarından yararlanabilir.

(2) Topluluklar, etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımında üniversitenin ilgili birimlerinden ve bu birimlerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir.

(3) Topluluklar tarafından düzenlenecek etkinliklerde Daire Başkanlığınca gerekli mali destek bütçe imkânları dâhilinde sağlanır. Ayrıca topluluklar, yapacakları etkinlikler için, yasal düzenlemelere aykırı olmamak koşuluyla dışarıdan destek sağlayabilir.

(4) Topluluklar yapacak oldukları faaliyetler için öğretici-çalıştırıcı istihdamı isteyebilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile istihdam edilecek öğretici-çalıştırıcıların ücretleri bütçe ve mali mevzuatlar dahilinde ödenir.

(5)  Her topluluk üniversitenin imkânlarından eşit şekilde yararlanır.

(6) Topluluklar yapacakları faaliyetler için,  en az 15 gün öncesinden Daire Başkanlığına topluluk başkanı ve danışman imzalı dilekçe ile (ek-10) başvurur. Süresi içinde yapılmayan faaliyet başvuruları işleme konulmaz.

 

 

Uyulması gereken kurallar

MADDE 21- (1) Topluluk faaliyetleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, yürürlükteki diğer mevzuata, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine,  Üniversitenin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine, Üniversitenin mevcut diğer yönetmelik, yönerge, ilke ve kararları ile bu Yönerge’ye uygun olmalıdır.

(2) Din, dil, ırk, siyasi parti, etnik köken, milliyet ve cinsiyet ayrımı içeren isim ve amaçlarla topluluk kurulamaz, Tüzüğe uygun olmayan, herhangi bir kişinin, küçük bir grubun yararına veya maddi çıkar sağlamak amacıyla faaliyette bulunulamaz.

(3) Topluluklar ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamaz.

(4) Topluluklar, Eğitim-Öğretim döneminin başlamasından itibaren 2 ay içerisinde;   bir önceki Eğitim-Öğretim dönemine ait Topluluk Etkinlik Raporunu, Denetleme Kurulu Raporunu, gelecek döneme ait Topluluk Etkinlik Planını, yeni oluşturulan topluluk Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ve güncel üye listelerini bir dosya haline getirmeli ve hazırladıkları bu dosyayı Daire Başkanlığına teslim etmelidir. Aksi halde topluluk faaliyetleri bir Eğitim-Öğretim dönemi için askıya alınır.

(5) Faaliyetleri askıya alınan bir topluluk faal bir topluluk ile işbirliğinde bulunamaz.

(6) Üst üste 2 dönem söz konusu belgeleri sunmayan topluluklar uyarıya gerek kalmaksızın kapatılır.

(7) Topluluklar eğitim-öğretim dönemi içerisinde en az 1 faaliyet yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde topluluk faaliyetleri bir sonraki eğitim-öğretim dönemi için askıya alınır. Takip eden eğitim-öğretim döneminde de faaliyet yapmadıkları tespit edildiği takdirde Rektör Onayı ile kapatılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırım, Fesih, Yürürlük ve Yürütme

Yaptırım

MADDE 22- (1) Topluluklar aracılığı ile yapılan etkinliklerde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin topluluk üyesi öğrenci tarafından ihlali durumunda, Daire Başkanlığı; soruşturma açılmasını Rektöre önerir. Olayın nitelik ve ağırlığına göre haklarında ilgili disiplin hükümlerinin gerektirdiği cezanın uygulanabilmesi için öğrenciyi, öğrenim gördüğü akademik birime belgelerle birlikte rapor eder.  

 

Fesih

MADDE 23- (1) Topluluklar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yürürlükteki diğer mevzuat, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,  Üniversitenin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine, Üniversitenin mevcut diğer yönetmelik, yönerge, ilke ve kararları ile bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket etmeleri durumunda Daire Başkanlığının önerisi ve Rektör Onayı ile kapatılır.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 24- (1) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Üniversite Senatosunun 29 Ağustos 2013 tarih ve 2013-81/19-4 sayılı kararı ile kabul edilen Giresun Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi yürürlükten kalkmış olur.

 

GEÇİCİ MADDE 1- Hali hazırda var olan topluluklar bu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönerge hükümlerine tabi olur.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26-  (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.