Buradasınız : Yemek Bursu
Türkçe
English
Perşembe, 16.08.2018

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler ile Yönerge kapsamında belirlenen özel hallere sahip öğrencilerin öğle veya akşam yemeği ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Yönerge Giresun Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı maddesi ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a)Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Konservatuar ve Genel Sekreterliği,

b)Birim Yöneticisi: Birimlerin üst yöneticisini,

c)Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

ç) Komisyon: Birim yöneticisi tarafından seçilen ve biri komisyon başkanı olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonu,

d) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yemek Bursu Verilmesi ve Mali Hükümler

MADDE 5- (1) Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar, elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan kaç öğrenciye ücretsiz yemek bursu verileceği Daire Başkanlığının teklifi Rektörlük Makamının oluru ile tespit edilir. Belirlenen kontenjanlar dâhilinde hangi öğrenciye yemek bursu verileceği, birimlerin teklifi ve Daire Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır.

Başvuru şekli ve zamanı

MADDE 6- (1) Yemek bursuna başvuru şekli, şartları ve süresi Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında web sitesinde yayımlanır ve ayrıca birimlere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin, Daire Başkanlığı web sitesinde yayımlanan başvuru formunu doldurarak, belirlenen sürede, istenen belgelerle birlikte birimlere başvuru yapmaları sağlanır.

(3) Yemek bursu başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrencilerden yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Birim yöneticileri tarafından “komisyon” oluşturulur.

(2) Başvuru formları, komisyon tarafından değerlendirilir.

(3) Birimler tarafından oluşturulan listeler daha önce belirlenen süre içerisinde Daire Başkanlığına bildirilir.

(4) Belirlenen kontenjanlar dahilinde ve Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi ve burs başlama-bitiş tarihleri Daire Başkanlığınca birimlere gönderilir; ayrıca öğrenci listesi olmaksızın diğer tüm bilgiler Üniversite web sayfasından yayınlanır.

Yemek bursundan değerlendirilmeye tabi olmayıp doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, değerlendirme ye tabi tutulmayıp, ancak birim için belirlenmiş kontenjan sınırlamasına tabi tutularak, birimlerine yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilirler.

a) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla en az % 40 ve/veya daha fazla engeli bulunan öğrenciler,

b) Anne veya babası şehit veya gazi veya kendisinin gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

ç) Üniversitemizi temsilen katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda takım halinde birinci veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrenciler.

Yemek bursu alamayacak öğrenciler

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen öğrencilere yemek bursu verilmez;

a) Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

b) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

c) Devlet veya üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilere,

ç) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,

d) Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,

e) Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere.

Yemek bursu verilme şekli ve süresi

MADDE 10- (1) Yemek bursu akademik yıl boyunca verilir. Yemek bursuna hak kazanan öğrenciler günde bir kez Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilirler.

(2) Resmî tatil ve hafta tatili günlerinde yemek bursundan faydalanılamaz.

(3) Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek bursu da sona erer.

(4) Yemek bursu aldığı süre içinde disiplin cezası alan (uyarı cezası hariç) öğrencilerin bursları kesilir.

(5) Yemek bursu başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğu sonradan tespit edilen öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu öğrencilerden yanıltıcı beyanda bulunanlar haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

(6) Yemek bursu verilme şekil ve süreleri Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

 

Mali konular

MADDE 11- (1) Yemek bursu Daire Başkanlığınca, öğrenci kimlik kartlarına burs tanımlama işlemi yapıldıktan sonra yine Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden ücretsiz yararlanma şeklinde uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler, Hükmü Bulunmayan Haller

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girer.

Hükmü bulunmayan haller

MADDE13-(1) Bu Yönerge’de hükmü bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato Kararları ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından 26 Temmuz 2018 tarih ve 2018-148/2 karar sayısı ile kabul edilmiştir.