HASSAS GÖREVLER 
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Risk Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınması Gereken Önlemler
Avans talebi Mustafa ÇOLAKER
Yeliz AKYALI

 
Yüksek ·Kamu zararı.
·Mali yaptırım.
· Avansın mahsup sürecinin takip edilmesi.
· Avans kapatılmasına ilişkin belgelerin zamanında teslimi için avans alan kişilerin uyarılması.
Bütçe hazırlık işlemleri Ümmühan ÖZGÜL
Mustafa ÇOLAKER
Merva YÜKSEL
Fatma ŞAHİN
Yüksek ·Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.
·Kaynakların doğru tahsis edilmemesi
·Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.
·Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.
Bütçe uygulama işlemleri Ümmühan ÖZGÜL
Mustafa ÇOLAKER
Merva YÜKSEL
Fatma ŞAHİN
Yeliz AKYALI
Yüksek ·İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilmemesi
·İtibar kaybı
·Ödenek ihtiyacının zamanında tahsis edilmesi.
 
Ödeneklerin dağılımının doğru planlanması Ümmühan ÖZGÜL
Mustafa ÇOLAKER
Merva YÜKSEL
Fatma ŞAHİN
Yeliz AKYALI
Yüksek ·Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütülmesini engeller.
·İtibar kaybı.
·Sağlık, kültür, spor, beslenme ve diğer hizmetlere ilişkin giderlerin tespiti sağlamak, bu tespitlere göre ödenek dağılımını planlamak
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi Mustafa ÇOLAKER
Yeliz AKYALI

 
Yüksek ·İdari para cezası
·İtibar kaybı
·Mevzuat takibinin titizlikle yapılması
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi
 
Mustafa ÇOLAKER
Yeliz AKYALI
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL

 
Yüksek ·İdari para cezası
·İtibar kaybı
·Mevzuat takibinin titizlikle yapılması
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihaleleri, yapım işleri ihaleleri, doğrudan teminler Mustafa ÇOLAKER
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL
Yeliz AKYALI

 
Yüksek ·İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.
·İhaleye fesat karıştırmayla suçlama.
·İdare ve personelin güveninin kaybolması.
·Birimin itibarını zadeler.
·İdari ve Cezai yaptırımlar.
·Mali sorumluluk.

 
·Piyasa fiyat araştırmasını yapmak üzere görevlendirilen kişilerce her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması.
·Konu ile ilgili personelin eğitim alması, güncel değişimleri takip etmesi.
·Yaklaşık maliyetin gizliliği teklif zarflarının açılarak teklif fiyatlarının açıklanması aşamasına kadar korunmalı.
 
Yaklaşık maliyetlerin hazırlanması
 
Mustafa ÇOLAKER
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL

 
 
Yüksek
 
·İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.
·Yapım işlerinde imalat kalitesi düşebilir.
 
 
 

 
 
·Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru tespit edilmesi.
 
İhale dokümanının hazırlanması
 
 

 
 
Mustafa ÇOLAKER
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL

 
 
Yüksek
 
·İhaleye itiraz oluşabilir.
 
·Mevzuatı iyi takip etmek.
 
Teknik şartname hazırlanması
 
Mustafa ÇOLAKER
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL
Nihal AYDIN
Pınar ABANOZ
 
Yüksek
 
·Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüde yanlış anlamalara ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olması.
·Birimin itibarı zedelenir.
 
·Teknik şartnamede yer alacak hükümlerin açık, net ve kapsamlı olması gerekir.
Gerçekleştirilen ihalelerde, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Mustafa ÇOLAKER
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL

 
Yüksek ·İdari para cezası
·İtibar kaybı
·Mevzuat takibinin titizlikle yapılması.
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması.
Harcama talimatı verilmesi Ümmühan ÖZGÜL Yüksek ·Harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun gerçekleşmemesi
·Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması
·Ödenek üstü harcama
 
 
 

 
·Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı sürekli takip etmek
·Ödenek kontrolü yapmak
 
Gerçekleştirme görevlisi işlemleri
 
Mustafa ÇOLAKER
Hilal AYHAN
Engin SARIMAHMUTOĞLU
 
Yüksek
 
·Ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususlar ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak şekilde mali kontrol yapılmaması
·Ödenek üstü harcama
 

 
 
·Hakediş raporlarına ilişkin yapılan ödemeleri aylar itibarıyla takip etmek üzere kontrol çizelgeleri oluşturmak
·         Ödenek kontrolü yapmak
Kiralama işlemlerinin takibi elektrik-su alacaklarının tahakkuku Mustafa ÇOLAKER
Merva YÜKSEL
Fatma ŞAHİN
Yüksek ·Hizmet alamama
·Mağduriyete yol açar.
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
 
Kısmi Zamanlı, Staj Yapan öğrencilerin işlemleri
 
Mustafa ÇOLAKER
Merva YÜKSEL
Fatma ŞAHİN

 
 
Yüksek
 
·Birimin itibarı zedelenir.
·Hak kaybına neden olur.
·Mağduriyete yol açar.
 
 
 
 

 
 
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Öğrenci ve personele sağlanan yemek hizmetinin temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanması, servis edilmesi, hazırlığının yapıldığı mutfak, yemekhanelerin temizliğinin ve düzeninin sağlanması. Mustafa ÇOLAKER
Nihal AYDIN
Pınar ABANOZ
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.
·Hak kaybına neden olur.
·Sağlık problemlerine yol açar.

 
·Gerekli kontrollerin hassasiyetle yapılması, gereken önlemlerin önceden alınması, takibinin ve kontrollerinin sürekli olması.
·Haşerelere karşı ilaçlamaların düzenli yaptırılması.
·Atık ve çöplerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve atılmasının sağlanması.
Yemek Bursundan Faydalanan öğrencilerin iş ve işlemleri Mustafa ÇOLAKER
Nihal AYDIN
Pınar ABANOZ
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.
·Hak kaybına neden olur.
·Mağduriyete yol açar.
·Konu ile ilgili sürecin takibinin Titizlikle yapılması
Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi Tüm personel Orta ·İtibar kaybı
·İdare ve personele olan güvenin kaybolması
·Görevin aksaması
 
 
 
 
 
 

 
·Takip çizelgesi oluşturulması
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen spor, kültür, sanat etkinliklerinde organizasyon komitesini oluşturmak, olurlarını almak, etkinlik programlarını düzenlemek, görevli öğrenci ve personeli belirlemek, araç tahsisi sağlamak, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin ilgili birimlerle irtibata geçmek.
 
Hilal AYHAN
Engin SARIMAHMUTOĞLU
Emine GÜNGÖR
Hakan AYHAN
Varol SEVGİLİ

 
Orta ·İtibar kaybı
·Mağduriyete yol açar.
·Görevin aksaması
·İdare ve personele olan güvenin kaybolması

 
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
·Görevli personele görevlerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yazılı-sözlü yapılması.
·Yapılan toplantılarla sürecin takibinin kontrol edilmesi

 
 
Konferans salonu, amfi açık ve kapalı alanlarda yapılan tüm etkinliklerde gerekli düzenin program öncesinde/sonrasında alınması, ses sitemi, teknik malzemenin kontrol edilmesi, kullanılabilirliğinin denetlenmesi.
 
Hilal AYHAN
Engin SARIMAHMUTOĞLU
Davut BATUR
Fatih KABADAYI
Emre ÖZKAN
Sinan BÜYÜKTAŞ
Gökhan AYDIN
 

 
 
Orta
 
·İtibar kaybı
·Mağduriyete yol açar.
·Görevin aksaması
·İdare ve personele olan güvenin kaybolması

 
 
·Gerekli kontrollerin hassasiyetle yapılması, gereken önlemlerin önceden alınması, takibinin ve kontrollerinin sürekli olması.
·Görevli personele görevlerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yazılı-sözlü yapılması.

 
Birimin web sitesinin güncellenmesi Hilal AYHAN
Fatma ŞAHİN
Varol SEVGİLİ
Fatih KABADAYI
Orta ·İtibar kaybı ·Faaliyetlere ilişkin sonuçların günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi
Maaş ödemelerinin zamanında yapılması Engin SARIMAHMUTOĞLU
Yeliz AKYALI

 
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.
·Hak kaybına neden olur.
·          
Görevden ayrılan personelin durumu Tüm personel Orta ·Görevin aksaması ·Görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik yöntemleri belirlemek (örneğin, görevinden ayrılan personel yürütülmekte olan işlerin listesini, süreli işlerin listesini vermek) tüm personelin görev tanımlarını açık ve anlaşılır bir şekilde yapmak.
Taşınırların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre giriş-çıkış ve devir işlemlerinin yapılması ile bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması taşınırların niteliklerine uygun ve eksiksiz olarak teslim alınması
 
Ümmühan ÖZGÜL
Engin SARIMAHMUTOĞLU
Yeliz AKYALI
Davut BATUR
Yüksek ·Kamu zararı oluşması.
·Türk Ceza Kanununa göre sorumluluk
·Doğru bir envanter yapılmaması
·Personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, taşınır işlemlerine ilişkin sürecin takip edilmesi.
·Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi
Usta çalıştırıcıların iş ve işlemleri Engin SARIMAHMUTOĞLU
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL

 
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.
·Hak kaybına neden olur.
·Mağduriyete yol açar.
·Konu ile ilgili sürecin takibinin Titizlikle yapılması
Faaliyet raporunun hazırlanması Ümmühan ÖZGÜL
Engin SARIMAHMUTOĞLU
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL
Emine GÜNGÖR
Yüksek ·Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi itibarı zedeler. ·Tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak
Performans programının hazırlanması Ümmühan ÖZGÜL
Mustafa ÇOLAKER
Hilal AYHAN
Engin SARIMAHMUTOĞLU

 
Yüksek ·Birimin fonksiyonlarınınyerine getirmesini engeller.
·Bütçe hazırlanırken yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirilerek hazırlanamaz.
·Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını engeller.
 
 

 
·Hedef ve göstergeleri doğru ve tam olarak oluşturmak.
·Mevzuatı takip etmek.
·Bütçeyi devamlı kontrol etmek.
Stratejik planın hazırlanması Ümmühan ÖZGÜL
Mustafa ÇOLAKER
Hilal AYHAN
Engin SARIMAHMUTOĞLU
Yüksek ·Hem kurumsal gelişim hem de belirlenen vizyon çerçevesinde kaliteli hizmet sunamamak aynı amaç için çalışma sağlanamaz. ·Stratejik plan hazırlama sürecine tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak.
·Süreci başlatmadan önce bu iş için çalışanları bilgilendirmek.
·Geçmişe ilişkin mali bilgileri derlemek gelecekle ilgili bütçe nakit akışı tahminlerini gerçekleştirmek.
Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi belgelerin mevzuatta belirlenen sürede hazırlanmaması Ümmühan ÖZGÜL
Mustafa ÇOLAKER
Hilal AYHAN
Engin SARIMAHMUTOĞLU
Fatma ŞAHİN
Merva YÜKSEL
Emine GÜNGÖR
Yüksek ·Birimin itibarını zedeler.
·Karar alma sürecini olumsuz etkiler.
·Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller
·Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirememe.
·İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimini belirlemek.
·Bilinçlendirme toplantıları düzenlemek.
 HAZIRLAYAN  
 
Hilal AYHAN
Şube Müdürü
 ONAYLAYAN 
 
Ümmühan ÖZGÜL
Daire Başkanı