HASSAS GÖREVLER

 
 
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Risk Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınması Gereken Önlemler
Stratejik planın hazırlanması   Ümmühan ÖZGÜL
  Mustafa ÇOLAKER
  Hilal AYHAN
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
Yüksek ·Hem kurumsal gelişim hem de belirlenen vizyon çerçevesinde kaliteli hizmet sunamamak aynı amaç için çalışma sağlanamaz. ·Stratejik plan hazırlama sürecine tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak.

·Süreci başlatmadan önce bu iş için çalışanları bilgilendirmek.

·Geçmişe ilişkin mali bilgileri derlemek gelecekle ilgili bütçe nakit akışı tahminlerini gerçekleştirmek.
Performans programının hazırlanması   Mustafa ÇOLAKER
  Hilal AYHAN
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Fatma ŞAHİN
  Merva YÜKSEL
Yüksek ·Birimin fonksiyonlarınınyerine getirmesini engeller.

·Bütçe hazırlanırken yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirilerek hazırlanamaz.

·Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını engeller.
 

 
·Hedef ve göstergeleri doğru ve tam olarak oluşturmak.

·Mevzuatı takip etmek.
·Bütçeyi devamlı kontrol etmek.
Faaliyet raporunun hazırlanması   Ümmühan ÖZGÜL
  Mustafa ÇOLAKER
  Hilal AYHAN
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Fatma ŞAHİN
  Merva YÜKSEL
Yüksek ·Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi itibarı zedeler. ·Tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak
Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi belgelerin mevzuatta belirlenen sürede
hazırlanmaması
  Ümmühan ÖZGÜL
  Mustafa ÇOLAKER
  Hilal AYHAN
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Fatma ŞAHİN
  Merva YÜKSEL
Yüksek ·Birimin itibarını zedeler.

·Karar alma sürecini olumsuz etkiler.

·Birimin fonksiyonlarını yerine
getirmesini engeller

·Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirememe.
·İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimini belirlemek.

·Bilinçlendirme toplantıları düzenlemek.
Bütçe hazırlık işlemleri   Ümmühan ÖZGÜL
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
Yüksek ·Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·Kaynakların doğru tahsis edilmemesi
·Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.

·Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.
Bütçe uygulama işlemleri   Ümmühan ÖZGÜL
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
  Yeliz AKYALI
Yüksek
·İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilmemesi

·İtibar kaybı
·Ödenek ihtiyacının zamanında tahsis edilmesi.
Ödeneklerin dağılımının doğru planlanması   Ümmühan ÖZGÜL
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Yeliz AKYALI
Yüksek ·Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütülmesini engeller.

·İtibar kaybı.
·Sağlık, kültür, spor, beslenme ve diğer hizmetlere ilişkin giderlerin tespiti sağlamak, bu tespitlere göre ödenek dağılımını planlamak
Taşınırların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre giriş-çıkış ve devir işlemlerinin yapılması ile bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi,  malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması taşınırların niteliklerine uygun ve eksiksiz olarak teslim alınması   Ümmühan ÖZGÜL
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Yeliz AKYALI
  Davut BATUR
Yüksek ·Kamu zararı oluşması.

·Türk Ceza Kanununa göre sorumluluk

·Doğru bir envanter yapılmaması
·Personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, taşınır işlemlerine ilişkin sürecin takip edilmesi.

·Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi
Avans talebi   Mustafa ÇOLAKER
  Yeliz AKYALI
  
Yüksek ·Kamu zararı.

·Mali yaptırım.
·Avansın mahsup sürecinin takip edilmesi.
 
·Avans kapatılmasına ilişkin belgelerin zamanında teslimi için avans alan kişilerin uyarılması.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihaleleri, yapım işleri ihaleleri, doğrudan teminler   Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
  Yeliz AKYALI
  
Yüksek ·İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·İhaleye fesat karıştırmayla suçlama.

·İdare ve personelin güveninin kaybolması.

·Birimin itibarını zadeler.

·İdari ve Cezai yaptırımlar.

·Mali sorumluluk.
·Piyasa fiyat araştırmasını yapmak üzere görevlendirilen kişilerce her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması.

·Konu ile ilgili personelin eğitim alması, güncel değişimleri takip etmesi.

·Yaklaşık maliyetin gizliliği teklif zarflarının açılarak teklif fiyatlarının açıklanması aşamasına kadar korunmalı.
 
Yaklaşık maliyetlerin hazırlanması
 
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
Yüksek
 
·İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.
 
·Yapım işlerinde imalat kalitesi düşebilir.
 
 
·Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru tespit edilmesi.
 
İhale dokümanının hazırlanması
 

 
 
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
 
Yüksek
 
·İhaleye itiraz oluşabilir.
 
·Mevzuatı iyi takip etmek.
 
Teknik şartname hazırlanması
 
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
  Nihal AYDIN
 
Yüksek
 
.Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüde yanlış anlamalara ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olması.

·Birimin itibarı zedelenir.
 
·Teknik şartnamede yer alacak hükümlerin açık, net ve kapsamlı olması gerekir.
Gerçekleştirilen ihalelerde, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi   Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
Yüksek ·İdari para cezası

·İtibar kaybı
·Mevzuat takibinin titizlikle yapılması.

.Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması.
Maaş ödemelerinin zamanında yapılması   Mustafa ÇOLAKER
  Yeliz AKYALI
  
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.

·Hak kaybına neden olur.
·          
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi   Mustafa ÇOLAKER
  Yeliz AKYALI
  
Yüksek ·İdari para cezası

·İtibar kaybı
·Mevzuat takibinin titizlikle yapılması

·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi   Mustafa ÇOLAKER
  Yeliz AKYALI
  
Yüksek ·İdari para cezası

·İtibar kaybı
·Mevzuat takibinin titizlikle yapılması

·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi   Tüm personel Orta ·İtibar kaybı

·İdare ve personele olan güvenin kaybolması

·Görevin aksaması
·Takip çizelgesi oluşturulması
Görevden ayrılan personelin durumu   Tüm personel Orta ·Görevin aksaması ·Görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik yöntemleri belirlemek (örneğin, görevinden ayrılan personel yürütülmekte olan işlerin listesini, süreli işlerin listesini vermek) tüm personelin görev tanımlarını açık ve anlaşılır bir şekilde yapmak.
Harcama talimatı verilmesi   Ümmühan ÖZGÜL Yüksek ·Harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun gerçekleşmemesi

·Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması

·Ödenek üstü harcama
·Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı sürekli takip etmek

·Ödenek kontrolü yapmak
Gerçekleştirme görevlisi işlemleri  
  Mustafa ÇOLAKER
  Hilal AYHAN
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
 
Yüksek
 
·Ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususlar ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak şekilde mali kontrol yapılmaması

·Ödenek üstü harcama
 
·Hakediş raporlarına ilişkin yapılan ödemeleri aylar itibarıyla takip etmek üzere kontrol çizelgeleri oluşturmak

·Ödenek kontrolü yapmak
 
Kısmi Zamanlı, Staj Yapan öğrencilerin işlemleri
 
  Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
 
Yüksek
 
·Birimin itibarı zedelenir.

·Hak kaybına neden olur.

  ·Mağduriyete yol açar.
 
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Usta çalıştırıcıların ve yemek bursundan faydalanan öğrencilerin iş ve işlemleri   Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.

·Hak kaybına neden olur.

·Mağduriyete yol açar.
·Konu ile ilgili sürecin takibinin Titizlikle yapılması
Kiralama işlemlerinin takibi (kira bedelleri, elektrik-su ödemelerinin takibi)   Mustafa ÇOLAKER
  Merva YÜKSEL
  Fatma ŞAHİN
Yüksek ·Hizmet alamama

·Mağduriyete yol açar.
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Öğrenci ve personele sağlanan yemek hizmetinin temizlik ve hilyen kurallarına uygun olarak hazırlanması, servis edilmesi, hazırlığının yapıldığı mutfak, yemekhanelerin temizliğinin ve düzeninin sağlanması.   Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Nihal AYDIN
Yüksek ·Birimin itibarı zedelenir.

·Hak kaybına neden olur.

·Sağlık problemlerine yol açar.
·Gerekli kontrollerin hassasiyetle yapılması, gereken önlemlerin önceden alınması, takibinin ve kontrollerinin sürekli olması.

.Haşerelere karşı ilaçlamaların düzenli yaptırılması.

.Atık ve çöplerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve atılmasının sağlanması.
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen spor, kültür, sanat etkinliklerinde organizasyon komitesini oluşturmak, olurlarını almak, etkinlik programlarını düzenlemek, görevli öğrenci ve personeli belirlemek, araç tahsisi sağlamak, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin ilgili birimlerle irtibata geçmek.   Öğr.Üye.Şevki KOLUKISA
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Hakan AYHAN
  Varol SEVGİLİ

 
Orta ·İtibar kaybı

·Mağduriyete yol açar.

·Görevin aksaması

·İdare ve personele olan güvenin kaybolması
·Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması

 Görevli personele görevlerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yazılı-sözlü yapılması.

·Yapılan toplantılarla sürecin takibinin kontrol edilmesi
 
Konferans salonu, amfi açık ve kapalı alanlarda yapılan tüm etkinliklerde gerekli düzenin program öncesinde/sonrasında alınması, ses sitemi, teknik malzemenin kontrol edilmesi, kullanılabilirliğinin denetlenmesi.
 
  Öğr.Üye.Şevki  KOLUKISA
  Hilal AYHAN
  Engin SARIMAHMUTOĞLU
  Davut BATUR
  Fatih KABADAYI
  Emre ÖZKAN
  Sinan BÜYÜKTAŞ
  Gökhan AYDIN
  Serdar AYDIN
 
Orta
 
·İtibar kaybı

·Mağduriyete yol açar.

·Görevin aksaması

·İdare ve personele olan güvenin kaybolması
 
·Gerekli kontrollerin hassasiyetle yapılması, gereken önlemlerin önceden alınması, takibinin ve kontrollerinin sürekli olması.

·Görevli personele görevlerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yazılı-sözlü yapılması.
Birimin web sitesinin güncellenmesi   Engin SARIMAHMUTOĞLU 
  Fatma ŞAHİN
  Varol SEVGİLİ
Orta .İtibar kaybı ·Faaliyetlere ilişkin sonuçların günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi
 HAZIRLAYAN  
 
Hilal AYHAN
Şube Müdürü
 ONAYLAYAN 
 
Ümmühan ÖZGÜL
Daire Başkanı