Üniversite Kalite Politikaları

Politikalar

      

Kalite Güvencesi Sistemi Politikası
Giresun Üniversitesi; kalite politikası ve stratejik planı doğrultusunda, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejilerini ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla, tüm birimlerinin sorumluluklarını ve konumlarını dikkate alarak uluslararası standartlara uygun olarak oluşturduğu kalite güvencesi mekanizmalarını, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda tasarlayarak, iç ve dış paydaşlarına belirlenen standartlara uygun olarak hizmet vermeyi ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikası olarak benimsemektedir.


Eğitim ve Öğretim Politikası
Giresun Üniversitesi; uluslararası standartlara uygun, sürekli iyileştirmeye dayalı olarak tasarlanan eğitim ve öğretim program yapısını tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncelleyen ve karşılayan, öğrenci merkezli eğitim anlayışını ve araştırma temelli yaklaşımlarını, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu ile yeni öğrenme-öğretme tekniklerini kullanarak sürdüren, öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarına, araştırarak öğrenmelerine imkân tanıyan, kalite bilincine önem veren, etik ve profesyonellik ilkelerini benimseyen yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin alanında inovatif liderler ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla bütünleyici bir eğitim anlayışını eğitim ve öğretim politikası olarak benimsemektedir.


Araştırma ve Geliştirme Politikası
Giresun Üniversitesi; ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki rekabet gücüne ve kalkınmasına en yüksek düzeyde fayda sağlanmasını teminen belirlenen misyon ve vizyonu, temel değerleri başta olmak üzere kalite politikası ve stratejik planı ile öncelikli olarak bölgesel ve yerel ihtiyaçları dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve değer üretmeyi, araştırma yapmaya özendirmeyi, AR-GE ve yenilikçi faaliyetlerini işbirliği ve etkileşim çerçevesinde teşvik ederek bu faaliyetlerin yaygınlaşmasının önünü açmayı, araştırma-geliştirme çıktılarını ve kazanımlarını dikkate alarak araştırma kaynaklarını ve altyapısını sürekli olarak izleyerek geliştirmeyi araştırma ve geliştirme politikası olarak benimsemektedir.


Yönetim Sistemi Politikası
Giresun Üniversitesi; kurumsal bilgi üretimini ve kullanımını, kalite güvencesi sistemlerini destekleyen bilgi yönetim sistemi ve uygulamaları aracılığıyla yönetimin etkinliği, hesap verebilirlik ve kamuoyunu bilgilendirme hususlarını dikkate alarak etkili bir şekilde yürütmektedir. Bu doğrultuda tüm kaynaklarının etkinlik ve verimlilik odaklı kullanılmasındaki süreçleri titizlikle izleyen, kurumsal bilginin korunmasını ve güvenirliğini güvence altına alan bir yönetim sistemi politikasını benimsemektedir.


Toplumsal Katkı Politikası
Giresun Üniversitesi; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini, ulusal, bölgesel ve yerel toplumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak belirler. Üniversite, akademik ve idari birimlerinin yanı sıra araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplumsal katkıyı dikkate alarak düzenlenen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan katma değerleri tüm iç ve dış paydaşlarının gelişimine ve yararına sunan, toplumsal katkının gerçekleştirilmesinde sürekliliği esas alan, tüm bu faaliyetlerinde paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasında geri bildirim mekanizmalarını kullanan, kültürel ve çevresel duyarlılığı gözeten bir anlayışı toplumsal katkı politikası olarak benimsemektedir.


Uluslararasılaşma Politikası
Giresun Üniversitesi; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını, bu politikalar doğrultusunda belirlediği stratejilerini ve hedeflerini, stratejik planında uluslararasılaşma esaslı olarak belirlediği faaliyetlerini birbirlerine entegre etme sürecinde uluslararası bütünleştirme anlayışına sahiptir. Bu bağlamda uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği yüksek bireyler yetiştirmeyi, uluslararası bağlantı ve ortaklıklarını, uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek uluslararası ve kültürlerarası bir kurum olarak hizmet sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir.


Uzaktan Eğitim Politikası
Giresun Üniversitesi; misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak belirlediği strateji ve bu stratejileri ile ilişkili hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kalite güvencesi sistemi ve eğitim-öğretim politikası ile uyumlu olarak, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) ders araçları ve uygulamaları ile uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli bilgi kaynakları ve destek hizmetleri ile uzaktan eğitim kalitesini ve teknik altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, ilgili tüm paydaşlarının katılımı ile birlikte uzaktan eğitim sistemine ilişkin değerlendirmeleri sistematik olarak izleyen bir anlayışı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemektedir.
Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfası için tıklayınız.