Usta Çalıştırıcı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİCİ VEYA USTA ÇALIŞTIRICI İSDTİHDAM EDİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
  •  Öğretici /Usta Çalıştırıcı görevlendirilmesi işlemlerine; Üniversitemizdeki aktif Öğrenci Topluluklarının veya Spor Koordinatörlüğünün veya birimlerin, Daire Başkanlığından yazılı talebi üzerine ilgili kurullarda görüşüldükten sonra başlanır.
  • Başvuru formu, çalıştırılması planlan branşlar ve sayısı Üniversite web sayfasında ilan edilir.
  •  Belirlenen süreler içerisinde işlemlerin tamamlanmasını takiben sonuçlar yine web sayfasından ilan edilir.
  • Çalıştırıcılara haftada en fazla 10 saati geçmemek üzere kaç saat için ücret ödeneceği Daire Başkanlığınca, saatlik ödenecek ücret tutarı ise Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Saatlik ödenecek ücret, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen en düşük öğretim görevlisi ve okutman için belirlenen katsayının, memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan ücreti geçemez.
  • Öğretici/usta çalıştırıcıya yapılacak ücret tahakkuklarında imzalı puantaj esas alınacaktır.
  • Öğretici/usta çalıştırıcının çalışma süreleri eğitim- öğretim süresi ile sınırlıdır. Bu süre, bütçe imkanları ve ihtiyaçlar doğrultusunda Daire Başkanlığı tarafından değiştirile bilinir.
  • Öğretici/usta çalıştırıcı, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise sözleşmesi feshedilir.
  •  Görevlendirilen öğretici / usta çalıştırıcı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri ve ilişkili mevzuatlar doğrultusunda görev yapar, aksi davranışlarda bulunursa görevine son verilir.
  • Göreve başlatılmak üzere Rektörlük Makamı oluru ile onay verilen öğretici/ usta çalıştırıcı ile göreve başlatılmadan önce sözleşme yapılır. Sözleşmede, görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin hangi durumlarda veya çalıştığı eğitim-öğretim yılı sonunda sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir.
1- Başvuru Formu
2-Puantaj Çizelgesi
3-Sözleşme