Kısmi Zamanlı Öğrenci

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulanmasının amacı, öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
Öğrenciler; iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan, yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmezler,
Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası kapsamına sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası (kısa vadeli sigorta kolları) hükmüne tabi olup, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık başlangıcı, aylık prim ve hizmet bildirimleri ve sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımız tarafından yapılır.
Kısmi zamanlı öğrencilere yapılacak ödemeler, Daire Başkanlığımız bütçesinden karşılanacak olup, öğrenciler çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alacaklardır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. 
Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir. Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci birim yöneticisinin isteği üzerine çalıştırılabilinir.
Kısmi zamanlı öğrenci başvuruları ile ilgili takvim; Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları doğrultusunda Daire Başkanlığımızca duyurulur.
 
Açıklamalar
  • Azami çalışma süresi Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile 30 saat olarak belirlenmiştir.
  • Çalışma Süresi: Her ayın 1’i ile 30’u arasındadır. Çalışma döneminin son günü hafta içi bir güne denk gelir ise bir sonraki puantaj, söz konusu haftanın kalan günleri dikkate alınarak doldurulacaktır. (Diğer ay haftalık 15 saat sınırını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.)
  • Aylık çalışma puantajı, çalışma günleri esas alınarak, çalıştığı saat yazılarak doldurulmalıdır. Puantaj belgeleri ayın 01'i ile 31 inci gününü kapsayacak şekilde öğrencinin çalıştığı birim tarafından düzenlenecektir.
  • Puantajların toplamı 7,5 saat ve katları şeklinde olmalıdır. (Örnek: Puantaj tablosundaki toplam saat 7,5 - 15- 22,5 - 30  olacak şekilde düzenlenecek)
  • Tüm öğrencilerin çalışmalarına ilişkin düzenlenen puantaj belgesi akademik birimlerde ilgili bölüm/birim yöneticileri imzası ve dekanlık onayı, İdari birimlerde ilgili birim yöneticisi imzası ve daire başkanı/birim üst yöneticisi onayı tamamlandıktan sonra çalışma dönemi bitimini takip eden ayın ilk 3 iş günü içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın sksdb@giresun.edu.tr adresine mail olarak gönderilecek olup, ayrıca yazı ile gönderilmeyecektir.
  • Zamanında teslim edilmeyen puantaj için geriye dönük ücret ödemesi yapılmayacaktır. Puantajın zamanında ulaşmaması nedeniyle ödenemeyen ücretlerden birim yöneticisi sorumludur.
  • Öğrencinin işe geldiği gün ve saatlerini gösteren imzalı devam çizelgesi doldurularak birimler tarafından arşivlenecek gerekli durumlarda puantaj ile karşılaştırmaları yapılacaktır.
  • İşten ayrılan öğrencinin işten ayrılışına ilişkin onay yazısı akademik birimlerde dekanlıklar, İdari birimlerde ilgili daire başkanlıkları/birim üst yöneticileri kanalı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na öğrencinin ayrılış tarihini takip eden 3 gün içerisinde ulaştırılmalıdır. Ayrılış bilgilerinin SGK'na E-bildirge ile bildirilmesi nedeni ile ayrılışların düzenli ve zamanında yapılması gerekmektedir. Aksi halde ilgili birimlerin,  asgari ücretin bir katı kadar ceza ödemesi söz konusu olacaktır.
  • Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar. Öğrenciler birimlerdeki temizlik, taşıma, atölye (Tekstil, Marangoz) ve benzeri gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.
  • Kısmi olarak çalışan öğrencilerin çalıştığı birimde meydana gelecek iş kazalarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13.maddesi hükümlerinin uygulanması ve gerekli bildirimlerin yapılması birim yöneticileri sorumluluğundadır.